MENU

Doping in de klim- en bergsport

Een sporter die doping gebruikt, kan het dopingmiddel op eigen initiatief rechtstreeks bij een leverancier hebben besteld en het zichzelf toedienen. Veel vaker is er iemand uit zijn omgeving die de sporter aanzet om doping te gebruiken en/of hem in staat stelt om dat te doen.

Dat kunnen ploeggenoten, een trainer of begeleider, of de sportarts zijn, maar het kunnen ook mensen buiten de sport zijn, zoals de huisarts, of familie en vrienden. NOC*NSF en de Dopingautoriteit richten zich op alle verschillende doelgroepen.

Dopingreglement

Alle sporters die lid zijn van een Nederlandse sportvereniging of Nederlandse Topsportbond vallen onder het Nationaal Dopingreglement. Als die sporters een dopingovertreding begaan, heeft dat gevolgen. Een deel van de omgeving van de sporter, zoals ploeggenoten, trainers, coaches, begeleiders, fysiotherapeuten en sportartsen, zijn ook gebonden aan het Nationaal Dopingreglement. Deze groep mensen kan ook dopingovertredingen begaan, bijvoorbeeld door dopingmiddelen aan sporters te leveren of deze toe te dienen. Wanneer zo’n overtreding wordt vastgesteld, kan aan deze personen een (sport)tuchtrechtelijke sanctie worden opgelegd. Deze kan bestaan uit tijdelijke of levenslange uitsluiting van activiteiten in de sportsector.

De privéomgeving van de sporter, zoals vrienden en familie, is meestal niet gebonden aan het Nationaal Dopingreglement, omdat er geen sprake is van een lidmaatschap van een sportvereniging of sportbond, een licentie of een (arbeids-)overeenkomst. Als iemand in deze groep iets doet dat volgens de dopingregels niet door de beugel kan, kan deze groep dus niet onder het Nationaal Dopingreglement worden aangepakt. De NKBV vindt het des te meer belangrijk dat deze groep óók de waarden van een schone sport onderschrijft en uitdraagt en dat zij de dopingregels en de risico’s van het gebruik van doping kennen.

Van de mensen met een zorgachtergrond valt een deel binnen de reikwijdte van het Nationaal Dopingreglement, zoals fysiotherapeuten en sportartsen die in de sport werkzaam zijn en via een (arbeids-)overeenkomst of anderszins zijn gebonden aan het reglement. Andere zorgverleners die bij de sporter betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld de huisarts of een andere specialist, of een verpleegkundige die de sporter medische ondersteuning geeft. Deze groep is niet gebonden aan de dopingregels, maar BIG-geregistreerde zorgverleners vallen wel onder de regels van het medisch tuchtrecht.

Medische tuchtnorm

Het toedienen van doping aan een gezonde sporter kan in strijd zijn met een medische tuchtnorm, bijvoorbeeld omdat het niet de zorg is die een arts behoort uit te oefenen. Bij de beoordeling of het handelen in strijd is met een medische tuchtnorm, zal het onder meer worden getoetst aan een beroepsnorm. In het geval van het verstrekken van doping in het kader van de sportbeoefening, kan het handelen van de sportarts worden getoetst aan de Richtlijnen sportmedisch handelen van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Als er vermoedens zijn dat er in strijd met deze normen is gehandeld, kan de sporter zelf een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege. Daarnaast kan ook de werkgever van de arts (bijvoorbeeld een sportbond) een klacht indienen.

Gebruik je medicijnen die mogelijk vallen onder doping?

Controleer jouw medicatie/middelen op doping. Maak hiervoor gebruik van de dopingwaaierapp. Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar dispensatie voor aanvragen.

ik wil een melding maken

Tips en e-learning

Sport is veel te mooi voor doping. Ben je een topsporter of talent? Dan kun je zelf bijdragen aan schone sport met behulp van de volgende tips van de dopingautoriteit. En door het volgen van e-learning.