MENU

Open NK Paraklimmen 2021

>>>> Below you will find the English translation.

Op 17 oktober zal het Open NK Paraklimmen voor de 2e keer georganiseerd worden bij Ivy Climbing in Sittard.

Nederlandse en buitenlandse klimmers met een fysieke beperking kunnen meedoen aan dit Nederlands Kampioenschap. Omdat we graag een wedstrijd op hoog niveau organiseren zijn ook buitenlandse paraklimmers welkom om deel te nemen.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze wedstrijd? De inschrijving is nu geopend! Inschrijven kan tot 1 oktober.

Hoe kun je je inschrijven?
1. Maak een account aan in onze wedstrijd administratie site. (Rechts bovenin Account aanmaken) Als je al een account hebt kun je deze stap overslaan. Mocht je geen NKBV lid zijn kun je bij die vraag een 0 (nul) invullen.
2. Als je bent ingelogd verander je 'Nationale wedstrijden 2021' in Overige en selecteer je de wedstrijd Open NK Paraklimmen 2021.
3. Voor het daadwerkelijke inschrijven zijn er 4 mogelijkheden:
- Je bent in 2021 bij een IFSC wedstrijd geclassificeerd. Je mag je inschrijven voor de categorie waarin je bent geclassificeerd. Dit wordt door de wedstrijdorganisatie gecontroleerd.
- Je wordt nog geclassificeerd tijdens de IFSC wedstrijden in Moskou of LA. Je kunt je inschrijven voor de categorie waarin je verwacht te worden geclassificeerd. De wedstrijdorganisatie controleert dit na afloop van deze wedstrijden.
- Je bent/wordt niet geclassificeerd in 2021. Je mag je inschrijven in de categorie waarin je verwacht te worden geclassificeerd tijdens het Open NK Paraklimmen. Ook vul je dit medische formulier in en stuur je voor 1 oktober naar paraklimmen@nkbv.nl. Dit IFSC formulier geeft de classificatie artsen inzicht in je beperking.
- Je bent Non-Eligible (niet classificeerbaar) geclassificeerd tijdens een IFSC wedstrijd in 2021 of je weet zeker dat je beperking niet binnen de door de IFSC omschreven beperkingen valt. Je mag je inschrijven voor de Open Category.
4. Betaal de 20€ en je bent ingeschreven. Jeeh!

Nadat de inschrijving is gesloten wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn om de wedstrijd door te laten gaan.

De Wedstrijd
Tijdens deze wedstrijd wordt het IFSC wedstrijdreglement gehanteerd. Ook wordt er geclassificeerd volgens de nieuwe classificatieregels. Één uitzondering op de IFSC regels is dat we dit jaar als pilot een mannen en een vrouwen categorie toevoegen. Dit is een Open Klasse waar paraklimmers waarvan hun beperking volgens IFSC regels niet classificeerbaar is toch kunnen deelnemen. Deelnemers van de Open Klasse hebben een apart programma wat naast de reguliere wedstrijd loopt.

Classificatie
Op 16 oktober zullen paraklimmers die niet in 2021 geclassificeerd zijn bij een IFSC wedstrijd geclassificeerd worden. Deze atleten vullen ook dit medische formulier in en sturen dat op naar paraklimmen@nkbv.nl (voor 1 oktober). Na classificatie zullen er eventueel categorieen worden samengevoegd volgens IFSC regels. Mocht je in 2021 voorafgaand aan een IFSC wedstrijd al geclassificeerd zijn hoef je niet nogmaals geclassificeerd te worden en kun je je direct voor je categorie inschrijven.

Concept programma's
Concept programma reguliere wedstrijd Foto: Sheila Farrell McCarron
16 oktober 10.00 - 15.00 classificatie
17 oktober 10.00 15.00 kwalificatie
17 oktober 19.00 finale
17 oktober 21.00 prijsuitreiking

Concept programma Open Klasse
16 oktober 10.00 - 15.00 classificatie
17 oktober 10.00 17.00 wedstrijdronde met meerdere routes
17 oktober 21.00 prijsuitreiking

Kosten
Kosten voor de wedstrijd zijn 20€ per persoon deze betaal je bij je aanmelding.

Update 21-09-2021

Als er 20 tot 35 deelnemers ingeschreven staan op 1 oktober zullen we het format van de wedstrijd veranderen van het IFSC format naar een eenvoudiger format. Dit omdat we nauwelijks categorieen open kunnen houden met zo weinig deelnemers. We veranderen de wedstrijd in een format wat we ook voor regionale wedstrijden gebruiken en het heet de Series. Er zijn 3 categorieen die op klimniveau worden ingedeeld in plaats van op beperking. Er zijn 3 niveaus:

Start 4 tot 5c
Mid 5b tot 6b
Max 6a tot 7a+
Top 6c tot 7c+

Voorafgaand aan de competitie vragen we alle deelnemers hun onsight klimniveau en adviseren wij hen in een categorie. Mannen en vrouwen klimmen in dezelfde categorie. En als je alle routes in jou category topt dan word je gepromoveerd naar de hogere categorie en klim je de 2 moeilijkste routes van de hogere categorie. Als we dit wedstrijdformat gebruiken zal er geen classificatie zijn op zaterdag.

Corona
Dit evenement zal worden georganiseerd met de dan geldende corona maatregelen. Zodat de veiligheid van de deelnemers en crew zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. Mocht het onverhoopt toch niet mogelijk zijn om het evenement te organiseren dan zullen we het evenement uitstellen.

Mocht je vragen hebben stel ze gerust door een email te sturen naar paraklimmen@nkbv.nl.

On October 17 The Dutch Open Paraclimbing Championship will take place for the second time at IVY Climbing in Sittard.

Dutch and foreign climbers with a physical impairment can join this Dutch Championship. We want our Open Dutch Championship to be a competition on a high level that's why also foreign paraclimbers are welcome to participate.

Are you interested in climbing at this competition? The registration is now open! You can register till October first.

How to registrate?
Change language if you like
1. Create an account in this website (upper right corner). At the question Membership number you can fill in the membership number of your national climbing federation. If you haven't got a membership you can fill in a 0 (Zero).
2. When you are logged in change 'National League 2021' to Other (overige) and select Open NK paraklimmen 2021.
3 The actual registration has four possibilities:
- If you have been classified at an IFSC competition in 2021 you can register for the category you are classified in.This will be checked by the organization.
- If you are going to be classified in Moscow or LA register for the category you think you will be classified in. We will check your registration after the IFSC competitions.
- If you are not going to be classified at an IFSC competition in 2021 register for the category where you think you will be classified in and send this medical form before October first to Paraklimmen@nkbv.nl. This IFSC form gives the classifiers insight in your impairment for classification.
- You have been classified at an IFSC competition in 2021 and classified Non-eligible or you know that your impairment will be classified Non-eligible (niet classificeerbaar in een van de IFSC categorieën) you can registrate yourself in the Open Category.
4. Pay the registration fee of 20€ and you are registered! Yeah!

After the registration closes on October first we will decide if there are enough participants to continue.

The Competition
The competition will be organised with IFSC rules in mind. Also the new IFSC classification rules will be used. This year as a pilot we will make one exception on the classification rules. We will add one female category and one male category. These will be Open Categories. Paraclimbers who got excluded from the competition with the new IFSC classification rules can participate in this category. Climbers of the Open Category will climb one round with multiple routes, but don't have a final round.

Classification
On October 16th climbers who didn't get classified during an IFSC competition in 2021 will be classified. These athletes have to fill in this medical form and send it to paraklimmen@nkbv.nl before October 1st. If it's necessary categories will be merged (with IFSC rules) after classification.

Provisional programs
Provisional program paracompetition
October 16 - 10.00 - 15.00 classification
October 17 - 10.00 15.00 qualification
October 17 - 19.00 final
October 17- 21.00 award ceremony

Provisional program Open Category
October 16 10.00 - 15.00 classification
October 17 10.00 - 17.00 competition round with multiple routes
October 17 21.00 award ceremony

Costs
The competition fee is €20,- and will be paid at registration.

Update 21-09-2021
If there will be 20 tot 35 participants registered on October first we will change the format from IFSC format to a less complex format. Because with such a small group we can hardly keep categories open. We use this format for our regional competitions and it is calles the Series. There will be 4 categories which are seperated by climbing grade instead of impairment. The three levels are;
Start - 4 till 5c
Mid - 5b till 6b
Max - 6a till 7a+
Top 6c tot 7c+

Before the competition we will ask all athletes their onsight climbing grade and we will advice them in a category. Male and female climb in the same categories. And if you top out all routes in your category you promote to the next category and climb the two harders routes in that category. If we use this format there won't be classification on Saturday.

Corona-virus
We will organise this event with the corona restrictions in mind. So we can have a safe event for participants and crew. If restrictions change and we are not able to guarantee safety we will postpone the competition.

If you have any questions please send an email to paraklimmen@nkbv.nl. See Event Page.

Nieuwsgierig? Check de livestream van 2019.

Curious? Check out the livetream of the competition in 2019.

Adres:

Ivy climbing
Milaanstraat 115
6135 LH Sittard

ivyclimbing.nl/