MENU

Veilig sportklimaat

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer.

Wat is een veilig sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn. 

Voor een sportbond als de NKBV is het van belang dat onze jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Ook vind je alle informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten moeten aanvragen.

Gedragsregels seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert.

Download het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Download het document Vertrouwenscontactpersoon.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. 

Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers, trainers en deelnemers aan de praktijkbegeleideropleiding gratis. Stuur een mail naar sport@nkbv.nl. Bij de aanvraag hebben we je voorletter(s), achternaam en mail adres nodig. NKBV wil dat haar vrijwilligers en trainers vanaf juni 2015 periodiek een VOG aanvragen als ze met jeugd en verstandelijk gehandicapten werken. 

Voor wie? 
Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moetaan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan € 1.700,- op jaarbasis bedraagt. 
2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of verstandelijk gehandicapten (in alle leeftijden). 
3. De organisatie, waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie. 
4. De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk. 

Verplicht aanvragen van VOG voor NKBV-vrijwilligers 
De NKBV onderscheidt twee verschillende groepen als het gaat om de aanvraag voor de VOG. Download de handleiding voor het inrichten van het veilig sportklimaat.

1. Vrijwilligers die actief zijn in naam van de bond /vereniging, en aldaar werken met jeugd en verstandelijk gehandicapten. Dat zijn: 

• Vrijwilligers binnen de regio (download document aanstelling vrijwilligers)
• Alpien instructeurs bij jeugdcursussen 
• Trainers binnen de Regionale Talenten Centra 
• Trainers en instructeurs binnen de aangesloten klimverenigingen 

Voor deze groep is het vanaf 1 januari 2016 verplicht eens in de drie jaar een VOG aan te vragen en te overleggen aan de vereniging/bond voor wie hij/zij werkzaam is. Aanvragen van een VOG is voor deze groep gratis. 

2. Trainers met of zonder een NKBV-licentie die werkzaam zijn in de klimhallen en niet-aangesloten klimverenigingen, en aldaar werken met jeugd en/of verstandelijk gehandicapten. Voor deze groep kan de NKBV een VOG niet verplicht stellen, maar wordt het met het oog op het zorgzaamheidsbeginsel wel streng geadviseerd.

Aanvragen is voor trainers met een NKBV-licentie gratis. Dat kan via de online aanvraagprocedure van de NKBV. Voor trainers zonder NKBV-licentie, die wel werkzaam zijn met jeugd en verstandelijk gehandicapten, is het van 1 juni t/m 31 december 2016 mogelijk restitutie van het aanvraagbedrag VOG te krijgen. Dit kan via het declaratieformulier voorzien van de kostenspecificatie en factuur. Deze periode wordt gezien als een overgangsperiode waarin het trainers mogelijk wordt gemaakt een trainersopleiding te volgen op niveau SKT2, SKT3 of SKT4. Met deze licentie worden de volgende VOG-aanvragen ook gratis. 

Vanaf 1 januari 2016 behoort het overleggen van een VOG tot de ingangseisen voor het SKT2, SKT3 en SKT4 examen.

3. Instructeurs, trainers of juryleden met een NKBV-licentie die voor de NKBV-opleidingscentra actief zijn en de cursus praktijkbegeleider gaan volgen. Voor deze groep geldt dat bij de instroomeisen het kunnen overleggen van een VOG benoemd staat. Aanvragen van een VOG is voor deze groep gratis.

Informatie
Dit document is bedoeld om jou als vrijwilliger te informeren over het Veilig Sportklimaat. Je vindt meer informatie over afgesproken gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast vind je alle informatie over het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten werken, (verplicht) moeten aanvragen.

Rapport commissie de Vries

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd. Lees het Rapport Commissie de Vries.
NOC*NSF heeft aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat nu graag met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van de ervaringen van een aantal slachtoffers. André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF daarover:“Laat ik eerst aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.”